maandag 25 september 2017

Afgerond maar niet opgehelderd. De Antiekmarkt en Boekenmarkt Lange Voorhout Den Haag.

De laatste dag van het zomerseizoen 2017 van
de Antiek- en Boekenmarkt Lange Voorhout Den Haag zit er op.
Het was prachtig weer en er waren veel bezoekers.


Mooier werd het niet, want er werd veel vooruit gekeken naar wat het volgend seizoen de standhouders mogelijk gaat brengen.
Wat werd gehoord ?

"We hebben nog steeds geen rekening voor het marktgeld ontvangen van seizoen 2017" zei G.
"Morgen krijgen we de rekening" wist J.

"Marcel Verheul gaat stoppen als kramenzetter" zei B.
"Hij is het gezeur van de Gemeente Den Haag zat" zei E.
"Ook van de standhouders" zei M.
"Volgend jaar weer 50% duurder" zei R, "naar 2 euro per vierkante meter"
"Het Lange Voorhout wordt autovrij, dat gaat ook voor ons gelden" zei H.
"Ik ga stoppen" zei G.
"Ik stop met de donderdag" zei K.
"Ik wil wel eerst exact weten wat de kraam gaat kosten in 2018, dan beslis ik over wel of niet doorgaan op de zondag" zei P.

"Marcel Verheul mag zijn prijzen verhogen" wist H.
"Een nieuwe kramenzetter kan het dubbele gaan vragen" waarschuwde A.

"We worden steeds meer een stuk decor voor de Gemeente Den Haag die ze te pas en te onpas inzet in hun promotievoorstelling" concludeerde N.
"Een plek om te wandelen, te verpozen, rond te kijken, maar niet om te kopen" omschreef W.
"Het is het economisch tij" zei hij erbij.
"Nee, het is de tijdgeest" verbeterde N, "Of tijdsgeest. Kan allebei"

"Het zij zo" besloot S.


"Opgeruimd staat netjes"
klonk als een aanhoudend zacht murmelend geluid in het Haags stadhuis
en de vegers werden het Lange Voorhout opgestuurd.

tekst: Marx Warmerdam

zaterdag 23 september 2017

De laatste dag van het zomerseizoen 2017 Antiekmarkt en Boekenmarkt op het Lange Voorhout Den Haag

Zondag 24 september, de laatste marktdag op het Lange Voorhout.
Nog 1x de stand inrichten, nog 1x op een goede verkoop hopen.


Men kan nog even buurten, een boek kopen, een LP of CD,
een kopje koffie of sapje, een bord of een beeld,
een bizar verhaal vertellen en aanhoren,
de hond mag mee en de portemonee,
koop iets uit liefde of uit lust,
koop iets en neem het verhaal mee,
vertel het verder en door,
want daar is kunst en litteratuur voor.

Blijf verhalen vertellen,
blijf dromen,
blijf kijken en zien.
Blijf hopen dat niet alles vluchtig is.vanaf donderdag 28 september kunnen de bezoekers weer naar het Plein:


foto's o.a. door: Jan Overduin en Joost Loef
tekst: Marx Warmerdam

zaterdag 16 september 2017

Oefenen op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Zondag, 17 september 2017,
wordt er geoefend voor Prinsjesdag 2017. 
Informeel heb ik vernomen dat de Antiek- en Boekenmarkt, 
na 2 jaar verbanning, weer mag plaatsvinden
op prinsjesdagoefendag.

Collega, heeft u hierover een officieel bericht gekregen
van de Gemeente Den Haag ?
Ik niet.


Ik zal morgen om 07uur het Lange Voorhout,
route van de koninklijke koets en meer,
aanrijden en zien wat er mogelijk is.
Gaat de markt door ?
Zo ja, waar sta ik dan ?

Wellicht wordt er op de afdeling Markten ook geoefend.
Geoefend in communicatie met de direct betrokkenen.
Dit kan tot na het weekend doorgaan.
Dat oefenen bedoel ik.
Voor man/vrouw en paard.
En koets.
En vergunninghouder,
die zomaar kan beleven dat de markt wel
of niet doorgaat.


woensdag 13 september 2017

Droogloop op de Haagse markten !

De Haagse Markt heeft er flink voor gespaard,
de Antiekmarkt en Boekenmarkt Lange Voorhout
had het dit seizoen niet echt nodig,
maar morgen misschien wel:

een droogloop

en hoe fantastisch dat kan zijn:

Umbrella Street Portugal
maandag 11 september 2017

Van vintage en dingen die voorbij gaan op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den HaagHet is 11 september 2017,
nog 2 weken markt op het Lange Voorhout.

We hebben nog geen rekening voor het marktgeld van dit zomerseizoen gehad.
Je krijgt die rekening heus wel.
Wat moet je betalen aan marktgeld ? Het tarief 2017 is:
zondagmarkt:  € 1,60  per m² x 19
donderdagmarkt: € 1,51  per m² x 20
over marktgeld komt geen BTW Volgend jaar weer meer:
zondag € 2,00 per m²
donderdag € 1,87 per m²


Met dank aan de Gemeenteraad Den Haag,
die deze tarieven in 2015 heeft goedgekeurd; een gemeenteraad die niet volledig blijkt te zijn geïnformeerd over wat nou werkelijk de kosten waren om een kostendekkend tarief te bepalen op de Haagse markten 

En vooral dank aan diegene die die prachtige onverhulde term
"kostendekkend" heeft bedacht en het voor elkaar heeft gekregen dat bedoelde kosten verhuld bleven.

Ik denk dan aan een stofzuigerverkoper, met gladgeschoren kin, schoon overhemd, met gestreken gevouwen zakdoek steels zijn voorhoofd deppend, een mooi zuigtoestelletje in een huiskamer demonstrerend, pen voor handtekening razendsnel aanbiedend, de nieuwe bezitter in onthutste toestand met blaastoestelletje achterlatend.
't Is maar hoe je het bekijkt: van voren of van achteren


tekst: Marx Warmerdam

vrijdag 25 augustus 2017

Een belangrijk bericht voor de standhouders op de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag

Zondag 17 september.
Het was tot gisteren onzeker, maar
de Antiek- en Boekenmarkt Den Haag gaat dan wel door !

Op die derde zondag in september wordt geoefend voor
de derde dinsdag in september:
de generale repetitie van de koninklijke koets op Prinsjesdag.

Twee jaar mochten de standhouders niet staan,
anders zou die koets een bouwput zijn ingereden;
een koningsdrama.


Dus de vermeende bijrollen, de marktkooplui, werden uit het script geschreven, van de bühne verbannen, zij werden gedumpt. 
Nu is die put gedempt en meende de toneelmeester in het stadhuis dat de bijrollen wel weg konden blijven.
De hoofdrolspelers van de afdeling Markten hadden echter ook nog tekst en wisten hun rol met verve te spelen.
En met wat ko-van-dijken:
"Wat zegt u daar ? Geen markt ? Hoe komt u daar nu bij !"
Een juriste stond hen bij.
Haar heldere stem klonk tekstvast vanuit de coulissen:
"Er is geen dwingende reden om de markt niet door te laten gaan"


De toneelmeester werd door de marktmeester overspeeld,
de vermeende bijrollen kregen weer een rol.

De standvastige regisseur bedwong zelfs dat de standhouders een tegemoetkoming verdienden voor het leed:
Het is een Niet-Tel-Dag.
Of voor die zondag 17 september geen marktgeld hoeft te worden betaald, zoals in de foyer werd gefluisterd, heb ik niet in het script gelezen.

Wel zal de markt gedeeltelijk anders opgesteld worden, maar dat is altijd zo geweest op die derde zondag in september.

Het publiek kan in groten getale komen.
En we kunnen met z'n allen genieten van de proloog van Prinsjesdag.
Een koningsdrama met Happy End.


tekst: Marx Warmerdam

maandag 14 augustus 2017

Hoe de Gemeenteraad van Den Haag de tarieven voor de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag heeft goedgekeurd

Retributie, Gebruiksrecht, Verdeelsleutel en Methodiek


Er is dus een onderzoek geweest en daarover is verslag gedaan.

Na lezing van dat verslag is mijn conclusie:

de gemeenteraad heeft het voorstel betreffende de verhoging en vaststelling van de markttarieven in Den Haag aangenomen zonder een integraal overzicht van alle kosten, zonder een schriftelijke onderbouwing van het marktgeld, zonder bepaalde toelichtende teksten, zonder toelichting hoe die nieuwe methodiek van berekening is (t.o.v. de oude berekening), zonder wetenschap wat nou die verdeelsleutel is, zonder te weten dat de Marktkamer en vergunninghouders van de Antiek- en Boekenmarkt slechts met 1 zin zijn geinformeerd, zonder te weten dat deze vergunninghouders nooit een toelichting, laat staan opbouw, laat staan inzicht, hebben gehad in de verhoging van hun marktgeld. 

Onderaan vind je een link naar het volledig verslag.
Een paar dingen die mij daarin opvielen:


(.....) deze verhoging mede wordt veroorzaakt door de mate van kostendekkendheid en
de nieuwe methodiek van berekening.

Directe kosten kunnen worden verhaald. Daaronder vallen:  Personeelskosten;  Huisvestingskosten;  Specifieke automatiseringskosten;  Materiele kosten;  Overhead (ondersteuning en management);  Belasting op de toegevoegde waarde (BTW). 

Indirecte kosten mogen niet worden verhaald, bijvoorbeeld:  Beleidsvoorbereiding en algemene inspraakprocedures; Handhaving, toezicht en controle ( behoudens eerste controle);  Bezwaar en beroepsprocedures. Deze indirecte kosten dienen volgens de wetgever namelijk meer het algemene belang dan het individuele belang en mogen daarom niet in de tarieven worden verwerkt

De toerekenbare kosten worden, waar dit mogelijk is, direct toegerekend aan een bepaalde markt. De kosten die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een markt, zijn verdeeld over de markten op basis van het aandeel in het totaal oppervlakte marktterrein en aantal marktdagen per week en voor de Antiekmarkt op voor het aantal weken per jaar

Lasten welke niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifieke markt worden via een verdeelsleutel aan de verschillende markten toegerekend

Tijdens de verbouwing en vanaf de opening van de Haagse Markt (eind 2015) is er veel veranderd in de organisatie. Zo draagt de gemeente nu de verantwoordelijkheid voor de exploitatie, inning van huur, marktgelden en nutsgelden  waar dit voorheen de firma Post was of Hitzert ETB deed. Zowel voor als na de vernieuwing van de Haagse Markt werden deze kosten door de ondernemers gedragen

Kostendekkendheid: De kaders en vereisten voor wat onder kostendekkend wordt verstaan, staan in de artikelen 228a en 229b van de gemeentewet7 . Door dit vereiste mogen de opbrengsten hooguit kostendekkend zijn. In de praktijk spreekt men dan ook wel van kostendekkende tarieven. Als de opbrengsten minder dan kostendekkend zijn, zullen de lasten uit andere inkomsten worden betaald. Bijvoorbeeld uit de algemene middelen


Communicatie naar de gemeenteraad Den Haag heeft op diverse momenten plaatsgevonden, maar een integraal overzicht van alle kosten ontbreekt. Communicatie naar marktondernemers heeft via diverse kanalen op diverse momenten voor, tijdens en na de vernieuwing van de Haagse Markt plaatsgevonden, maar uit interviews blijkt dat de informatie niet als voldoende duidelijk en transparant is ervaren. Er is geen integraal overzicht verstuurd naar de gemeenteraad met alle voor de marktondernemer relevante kosten, waardoor wellicht een versnipperd beeld is ontstaan. De onderbouwing van het marktgeld en een overzicht welke kosten toegerekend worden aan het marktgeld, heeft het projectteam niet teruggevonden in de bestuurlijke stukken die naar de raad zijn verstuurd.

Het projectteam (onderzoeksteam, red.) heeft een exceloverzicht ontvangen waarin toe te rekenen kosten zijn gespecificeerd. Hiermee wordt vastgesteld dat er een schriftelijke onderbouwing van het marktgeld aanwezig is. De kosten wordt toegerekend volgens de regelgeving. Voor een klein aantal posten ontbreken echter toelichtende teksten over de grondslagen van de berekening. Zo blijkt uit de onderbouwing dat een belangrijk deel van de toegerekende kosten binnen het marktgeld de personeelslasten zijn. Ondanks het gedetailleerde exceloverzicht zijn de grondslagen waarom voor bepaalde berekeningen en waarom voor de toerekening daarvan aan het marktgeld is gekozen, niet teruggevonden in toelichtende documenten (.....)


Links:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5426086/1/RIS297197_bijlage_Onderzoek_Tarieven_Haagse_Markt

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/397575


Link hoor

tekst: Marx Warmerdam

maandag 7 augustus 2017

De Gemeente Den Haag gaat een poging doen....Niet wat betreft de Antiekmarkt en Boekenmarkt....

We vroegen er om.
Bijna een jaar lang.
Per brief. Per Mail. Per handtekeningenlijst.
Per woordvoerders van politieke partijen.
- niet de VVD of PvdA -
Per mond en hart.


We smeekten er om: "Wat is er gebeurd ?"
En wat schetst nu mijn verbazing:

Wethouder Revis zal zijn ambtenaren een poging laten doen om betrouwbare informatie boven tafel te krijgen.
Een poging.
Slechts.

En.....

het zal wel weer eens alleen over de Haagse Markt gaan !
Ik wordt er sch.....doodziek van.
Niet één van de andere Haagse markten schijnt relevant te zijn.

Standhouders / Vergunninghouders van alle andere Haagse markten:
U bent niet relevant.
U bent niet interessant.
Uw tarieven doen er niet toe.
U doet er niet toe.

Nog 1x:
per 1 januari 2013 werd het tarief van de zondag Antiekmarkt verlaagd omdat die markt winstgevend was.
per 1 januari 2016 ging het tarief van de zondag Antiekmarkt 170% omhoog omdat die markt kostendekkend moest zijn.

Maar dat schijnt niet relevant te zijn.
De poging van wethouder Revis en zijn ambtenaren
om mijn hart en mond te sluiten is mislukt.

tekst: Marx Warmerdam